Arbeidsovereenkomst bepaalde of onbepaalde tijd?

Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding, waarbij werkgever en
werknemer het eens moeten zijn over de wezenlijke punten van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.

Uitgangspunt is dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur is. De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de uitzondering. Alleen als werkgever en werknemer dat uitdrukkelijk overeenkomen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. In alle andere gevallen is sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

  • Het overeenkomen van een bepaalde tijd kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren.
  • De duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden uitgedrukt in jaren, maanden, weken of zelfs in dagen of uren. Ook kan de duur worden gekoppeld aan de looptijd van een bepaald project, aan bepaalde tijdelijke werkzaamheden of bijvoorbeeld aan de vervanging van een werknemer die afwezig is in verband met zwangerschapsverlof of ziekte.
  • Alleen als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd langer dan zes maanden duurt, mag een proeftijd worden overeengekomen. Voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden of korter mag dat niet.
  • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan op verschillende manieren eindigen, maar eindigt normaliter van rechtswege op de datum waarop de bepaalde tijd verstrijkt of op de datum waarop het project, de tijdelijke werkzaamheden of de vervanging eindigt
  • Het is wel belangrijk om goed in de gaten te houden wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. Als een werknemer namelijk na afloop van zijn contract gewoon blijft werken, is de arbeidsovereenkomst ‘stilzwijgend’ voortgezet.
  • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet – als die langer dan zes maanden duurt – worden aangezegd. Als de werkgever dat niet (tijdig) doet, kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding.
  • Een werknemer die een huis wil kopen maar (nog) geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, kan zijn werkgever om een werkgeversverklaring vragen. Dit is een brief waarin de werkgever verklaart dat de werknemer bij hem in dienst is, op welke basis hij in dienst is en wat zijn inkomen en zijn perspectief is.
  • Het gevaar van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is dat daardoor automatisch een contract voor onbepaalde tijd kan ontstaan.
  • Bij opvolgend werkgeverschap loopt het dienstverband en de anciënniteit van de werknemer in feite door als hij bij de opvolgende werkgever in dienst treedt.
  • In een tijdelijke arbeidsovereenkomst mag in principe geen concurrentiebeding worden overeengekomen. Daarop geldt een uitzondering als sprake is van een zwaarwegend dienstbelang, mits aan de voorwaarden is voldaan.


© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden