Burn-out, hoe pakt u het aan?

De kennis rondom burn-out ontbreekt nog bij veel werkgevers. Terwijl er preventieve maatregelen zijn die organisaties kunnen inzetten om dit tegen te gaan. Het optreden van burn-out in bedrijven leidt tot grote problemen door langdurig verzuim en toegenomen werkdruk bij collega’s.

Klachten ontwikkelen zich geleidelijk


De klachten van burn-out ontwikkelen geleidelijk. Er is een situatie waarin de belastbaarheid van een werknemer niet meer voldoende is om aan taakeisen te voldoen. De belastbaarheid is gericht op eigen gezondheid en gebeurtenissen die extra aandacht en energie vragen. Zonder het maken van keuzes gaat de werknemer compenseren. Dit compenseren gaat in eerste instantie ten koste van functioneren op het werk en resulteert uiteindelijk in gezondheid en arbeidsuitval.

Belemmerende en bevorderende factoren voor herstel


Er zijn diverse belemmerende factoren voor het herstel van functioneren, zoals behandelingen die niet op de oorzaak gericht zijn. Maar ook onbegrip bij werkgevers. Erkenning, steun bieden en een gunstig werkperspectief schetsen zijn onder meer factoren die helpen bij een goed verloop van burn-out.

Risicofactoren voor burn-out zijn:


Hoge inspanning gepaard met lage beloning. Werkkenmerken die een inspanning vereisen zijn: tijdsdruk,
fysieke inspanning, taakinterrupties. Werkkenmerken met een belonend karakter hebben betrekking op: financiële beloning, waardering (respect en ondersteuning), baanzekerheid en ontwikkelingsmogelijkheden (promotiekansen, behoud van status).
Hoge psychologische taakeisen. Onder psychologische taakeisen worden verstaan: stressoren zoals hoge
tijdsdruk, hoog werktempo, moeilijk en geestelijk inspannend werk.
Weinig taakautonomie. Onder taakautonomie wordt verstaan de controle die een werknemer heeft over
zijn taken en/of het vermogen om de aanwezige stressoren te beïnvloeden.
Weinig sociale steun van collega’s en weinig sociale steun leidinggevende.
Procedurele onrechtvaardigheid binnen de organisatie. Procedurele onrechtvaardigheid gaat over de
processen in een organisatie: worden de formele procedures binnen een organisatie voor de besluitvorming rechtvaardig gevonden?
Relationele onrechtvaardigheid. Relationele rechtvaardigheid gaat vooral over de relatie met
leidinggevenden, bijvoorbeeld of deze onpartijdig is.
Hoge emotionele taakeisen (met name voor mannen). Onder emotionele taakeisen wordt verstaan
emotioneel zwaar werk of werk dat een sterke persoonlijke betrokkenheid vraagt.

Valkuil


Valkuilen die voorkomen zijn te sterke betrokkenheid met werk en te hoge eisen stellen aan zichzelf. Persoonsgebonden eigenschappen kunnen bijdragen aan het optreden van burn-out. Zoals onvoldoende verwerkingsvermogen door stressbronnen in de thuissituatie of een bijkomend gezondheidsprobleem. Veel voorkomende kenmerken bij mensen met burn-out zijn: weinig introspectie, lage zelfwaardering, weinig zelfvertrouwen, geringe extraversie en perfectionisme.

Energiebronnen zijn noodzakelijk


Energiebronnen zijn noodzakelijk om gezond te blijven. Wie in het werk geen energiebronnen ervaart, heeft een verhoogd risico op uitputting. Zelfwaardering, waardering en steun van leiding en collega’s zijn belangrijke voorwaarden voor duurzaam functioneren. Financiële waardering is een tijdelijke energiebron. Trots zijn op u werk en u bedrijf en dat u daar een mooie bijdrage aan levert, is waardevoller

Adviezen


Geef zelf het goede voorbeeld
Een effectieve aanpak voor mentale gezondheid begint bij de directie. Als zij de aanpak niet voorleven en mogelijk maken, heeft het bevorderen van gezondheid op de werkvloer geen kans.
Zorg voor goede algemene werkomstandigheden
Zorg voor goede algemene werkomstandigheden waarin medewerkers veilig en openlijk kunnen praten over hun  gezondheid en de werkdruk hanteerbaar is.
Grijp op tijd in
Heb oog voor (beginnende) klachten van medewerkers en maak een tijdig gesprek daarover mogelijk.
Reik interventies aan
Reik actief passende interventies voor medewerkers die dat nodig hebben.

Bron: Arbo-online
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden