De HR highlights van Prinsjesdag 2022

Op Prinsjesdag is door de regering de Rijksbegroting, de fiscale maatregelen en de kabinetsplannen voor het daaropvolgend jaar gepresenteerd. Wij zoomen specifiek in op de belangrijke onderwerpen voor HR uit de Miljoenennota 2023, het belastingplan 2023 en de begroting van SZW.

Arbeidsrechtelijke highlights


Aanpak krapte op de arbeidsmarkt


Aan u als werkgever wordt de oproep gedaan om betere arbeidsvoorwaarden te bieden, anders te werven en te kijken naar onderbenutte deeltijders. Het kabinet zelf gaat innovatie meer stimuleren, evenals meer uren werken. Ook wordt er ingezet op Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en de aansluiting verbeteren tussen initieel onderwijs en arbeidsmarkt.

Onbepaalde tijd contract wordt de norm


Het aangaan van duurzame arbeidsrelaties wordt gestimuleerd, zodat werkenden meer werk- en inkomenszekerheid ervaren. Voor zowel u als werkgever als de werknemer brengt een vaste baan voordelen met zich mee het loon om in elkaar te investeren.

Zelfstandigen


Dit is gericht om het tegen gaan van schijnzelfstandigheid en echte zelfstandigen de ruimte geven. Op dit moment zorgen de fiscale regels en sociale zekerheid ervoor dat zelfstandig werken op opdrachtbasis aantrekkelijker maken dan arbeidsovereenkomsten. Dit gaat aangepast worden. Ook gaat er intensiveren gehandhaafd worden bij de naleving van het wettelijke kader.

Uitzendcontracten en arbeidsmigranten


Het kabinet werkt aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus en beoogt met deze stelselwijziging misstanden in de uitzendsector aan te pakken. Verder wordt de handhaving versterkt en verbetert het kabinet de informatievoorziening aan arbeidsmigranten.

Arbeidscommissie voor kwetsbare groepen


Een arbeidscommissie biedt laagdrempelige ondersteuning aan kwetsbare werknemers waardoor ze gemakkelijker hun recht kunnen halen. Momenteel vindt er onderzoek plaats hoe de arbeidscommissie het beste ingezet kan worden.

Scholingsbudget (STAP-regeling)


Het kabinet stelt meer scholingsbudget beschikbaar voor mensen die minder initieel onderwijs hebben gevolgd en daardoor een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Vanaf 2023 zal het eerste deel van de aanvullende middelen beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-diploma hebben op niveau 4.

Verplichte scholing in de Nederlandse taal voor arbeidsmigranten


Er wordt gewerkt aan een amendement dat ziet op een verplichting voor werkgevers om arbeidsmigranten scholing op het gebied van de Nederlandse taal aan te bieden. Dit dient uitgewerkt te worden in de lagere regelgeving.

Gelijke beloning


Op dit moment wordt in de Europese Unie onderhandeld over de richtlijn loontransparantie. Vooruitlopend hierop gaat het kabinet de Nederlandse uitwerking van dit voorstel voorbereiden, omdat loontransparantie een belangrijke bijdrage levert aan de aanpak van beloningsverschillen.

Bijzondere verhoging minimumloon


Op 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 10,15%. Ook verhoogt het kabinet de arbeidskorting, zodat werken lonender wordt. Daarnaast omarmt het kabinet het initiatiefwetsvoorstel voor een wettelijk minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek. Hierdoor verdient elke minimumloonverdiener straks hetzelfde uurloon, waar het feitelijke uurloon nu nog afhankelijk is van de lengte van de werkweek.

Wet tegemoetkomingen loondomein


Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin enkele wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen (LKV’s) worden voorgesteld per 1 januari 2025.

Compensatie transitievergoeding beëindiging onderneming wegens ziekte


Kleine werkgevers kunnen al compensatie van betaalde transitievergoedingen wegens beëindiging van hun onderneming door overlijden of pensionering. In de wet is ook de mogelijkheid om compensatie te krijgen als een kleine ondernemer zijn bedrijf moet beëindigen omdat hij ziek is. Er dient nog een werkbaar sociaal-medisch beoordelingskader te komen, maar het opstellen van het kader is buitengewoon complex gebleken. Daarop is besloten om de inwerking niet eerder te laten intreden dan per 1 januari 2024.

Concurrentiebedingen


Het gebruik van het concurrentiebeding is zodanig breed dat het tot een ongerechtvaardigde beperking van de noodzakelijke arbeidsmobiliteit kan leiden. Daarom is het voornemen om een aanpassing van het concurrentiebeding nader uit te werken en vervolgens een voorstel tot aanpassing te doen.

Bedrijfsarts leidend bij RIV


Op 1 oktober 2020 is het wetsvoorstel waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV, aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel was op 2 februari 2021 controversieel verklaard. Invoering is afhankelijk van parlementaire behandeling en is op zijn vroegst mogelijk in 2023.

AOW-leeftijd


In 2023 ligt de AOW-leeftijd op 66 jaar en 10 maanden. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar.

Fiscale highlights


Beperking van de 30%-regeling


Het kabinet wil de 30%-regeling ‘aftoppen’, zo staat in het Belastingplan 2023. Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling nog uitsluitend fiscaal gericht vrijgesteld als die niet meer bedraagt dan 30% van de Balkenendenorm. Die norm bedraagt voor 2022 € 216.000 zodat de maximale gerichte vrijstelling € 64.800 gaat bedragen. De voorgestelde aftopping heeft geen gevolgen voor het eventueel naast de 30%-regeling te vergoeden internationale schoolgelden.

Vervallen uitzondering gebruikelijk loon innovatie startups


Door het beperkte gebruik is de regeling niet doeltreffend. Daarom komt de regeling met ingang van 1 januari 2023 te vervallen.

Doelmatigheidsgrens gebruikelijk loon


De doelmatigheidsmarge voor het gebruikelijk loon zal verdwijnen. Bij het vaststellen van de hoogte van het gebruikelijk loon kan de aanmerkelijk belanghouder de meest vergelijkbare dienstbetrekking gebruiken. Bij de vergelijking met de meest vergelijkbare dienstbetrekking kan het loon van de belastingplichtige op minimaal 75% hiervan worden vastgesteld in 2022. Het verschil van 25% wordt de ‘doelmatigheidsmarge’ genoemd. Met de afschaffing van de doelmatigheidsmarge zal de aanmerkelijk belanghouder, die werkzaamheden voor het lichaam verricht, meer belasting in box 1 moeten gaan betalen.

Verhoging reiskostenvergoeding


Het voorstel is om de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoedingen met ingang van 1 januari 2023 te verhogen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde compensatieregeling.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling


Vanwege de toegenomen inflatie is het voornemen om de eerste schijf van de vrije ruimte (loonsom tot € 400.000) te verhogen van 1,7% in 2022 naar 1,92% in 2023. Concreet betekent dit een verhoging van de vrije ruimte van € 880,-.

Wijziging tarieftabel en arbeidskorting


De grens van de eerste schijf van de tabel (tarieftabel) zal met ingang van 1 januari 2023 stijgen van € 35.472 naar € 37.149, terwijl het loonbelastingtarief zal dalen van 9,42% naar 9,28%. De grens van de tweede schijf zal worden verhoogd van € 69.398 naar € 73.031 bij een gelijkblijvend tarief van 49,5%.

Bron: XpertHR