Meer investeren in werknemers

Werkgevers worden in 2020 geconfronteerd met twee tegengestelde trends. Enerzijds ervaren werkgevers op tal van vlakken – politiek, (macro-) economisch, maatschappelijk – toenemende tegenwind. De economische groei zwakt af, op handelsgebied is sprake van grote onzekerheid, de stikstof- en PFAS-discussies laten zich voelen. Anderzijds lijkt de arbeidsmarktkrapte aan te houden, waardoor werkgevers wel werk hebben, maar nauwelijks voldoende werkenden om dat te kunnen uitvoeren.

Arbeidsvoorwaardennota 2020


Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden en steeds veeleisender consument moeten bedrijven meer dan ooit wendbaar kunnen zijn, innovatief zijn en de productiviteit verhogen. Dat stellen MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN in de Arbeidsvoorwaardennota 2020: ‘Waardevol Werkgeven’.

Ontwikkeling werknemers


Organisaties dienen meer oog te hebben voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede privé- werkbalans. Er dient ingezet te worden voor alle leeftijdsgroepen op ontwikkeling en opleiding kunnen mensen langer, plezieriger en gezonder werken. Daarnaast helpt een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden in deze tijd van krapte mensen binnen te halen en te houden. Hier zijn in veel organisaties nog stappen te maken om snel winst te maken.

Gelijke kansen


Veel werkgevers hebben dit thema met succes bij de kop gepakt, maar er bestaan nog altijd verschillen. Goede afspraken in cao’s kunnen helpen hier helpen verandering in te brengen. Ook kunnen de verschillen tussen alle werkenden binnen een bedrijf (inhuur, zelfstandigen, vaste krachten) worden weggenomen door afspraken te maken over gelijke toegang tot scholing en dergelijke.

Belonen


De werkgevers pleiten voor meer resultaatafhankelijke beloning, zodat de beloning meer kan ‘mee-ademen’ met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke situatie. Door de beloning ook meer te koppelen aan de wijze waarop werknemers investeren in hun ontwikkeling komt de toekomst van de werknemer verder meer centraal te staan.

Concreet


  • Betrek werknemers zoveel mogelijk actief bij veranderingsprocessen, ga het gesprek met hen aan, maak
    heel deel van de oplossing
  • Zet ontwikkeling van werknemers centraal in het arbeidsvoorwaardenoverleg.
  • Zorg ervoor dat de cao of avr werkelijk uitgaat van gelijke beloning en gelijke behandeling.


HR-praktijk, 17 januari 2020
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden