MKB Idee voor scholing en ontwikkeling van personeel – Wat is het doel?

Goed personeel is goud waard voor uw bedrijf. Maar, hoe zorgt u ervoor dat in de drukte van alledag de kennis en vaardigheden van uw personeel op peil blijven? Heeft u hiervoor een vernieuwend idee? Dan komt u in aanmerking voor MKB Idee 2021. De subsidie is maximaal € 200.000 per aanvraag.

Elk idee om de leercultuur in het mkb te versterken is welkom. Werknemers in het midden- en kleinbedrijf nemen minder deel aan scholing dan werknemers in grotere organisaties. Dat komt veelal door te weinig tijd, geld of capaciteit. Daarom is er extra belangstelling voor aanvragen van kleine mkb-bedrijven (minder dan 50 werknemers).

MKB Idee heeft als doel belemmeringen weg te nemen bij mkb-ondernemers om te investeren in scholing en ontwikkeling. Het is een beleidsexperiment van de overheid. Het Rijk wil met MKB Idee inzicht krijgen in wat wel en niet werkt om de leercultuur in bedrijven te stimuleren. Daarom vraagt zij ondernemers met vernieuwende oplossingen en ideeën te komen die belemmeringen wegnemen.

De overheid wil dus projecten van mkb-ondernemers ondersteunen die de leercultuur in hun mkb-ondernemingen versterken en belemmeringen die de leercultuur in de weg staan wegnemen of verminderen. Onder leercultuur wordt verstaan, een cultuur waarin leren tijdens het werk en het op peil houden van kennis en ervaring vanzelfsprekend is. Het is van belang goed na te gaan hoe de leercultuur in uw bedrijf op dit moment is en hoe die wordt verbetert.

Door meer te investeren en belemmeringen weg te nemen versterkt u niet alleen de leercultuur. U verhoogt ook de arbeidsproductiviteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe en wanneer kan ik MKB Idee 2021 aanvragen?


MKB Idee is een tenderregeling. Alle aanvragen worden met elkaar vergeleken en de beste ideeën krijgen subsidie. Er wordt niet alleen gekeken naar originaliteit en haalbaarheid. Het weegt ook mee wat het idee oplevert voor het MKB in zijn geheel.

Vanaf 6 juli 2021 is een tweede MKB Idee tender opengesteld. Aanvragen is mogelijk tot 7 september 2021.

Later zijn op de website van RVO alle formats en aanvraag gerelateerd informatie te vinden. Aanvragen gaat via het E-loket van de overheid. Het aanleveren van een de-minimisformulier (staatssteunverklaring) dient later in het aanvraagproces plaats te vinden.

Hoeveel is de subsidie?


In totaal is er 10 mijloen euro subsidie beschikbaar voor MKB Idee 2021. Het maximale subsidiebedrag per project is € 200.000 en maximaal € 125.000 per deelnemer of individuele aanvrager. De minimale subsidie is € 25.000. U krijgt te maken kosten geheel vergoed (= 100% subsidie). Er is dus geen andere financiering nodig. Voor subsidie komen alle redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld uw eigen ondernemersuren of kosten van derden.

Wie kunnen aanvragen?


Als bedrijf kunt u zelfstandig, dus alleen, of samen met anderen een MKB Idee 2021 aanvraag indienen. Bij meerdere aanvragers mag de groep bestaan uit ondernemers, kennisinstellingen, brancheorganisaties en andere organisaties. 65% van de deelnemers aan het project moet echter uit mkb-ondernemingen bestaan. Dit moeten mkb-bedrijven zijn waar belemmeringen worden aangepakt. Een leverancier die bijvoorbeeld onderwijsmiddelen levert, maar in wiens bedrijf geen knelpunt wordt opgelost, telt niet mee voor de 65%, maar mag wel meedoen in het project en subsidie ontvangen. De maximale groepsgrootte is 8 partners, waarvan minimaal 5 mkb. Grote bedrijven mogen ook meedoen, maar er moet wel ten minste 1 kleine onderneming deelnemen.

Als u als mkb-bedrijf alleen aanvraagt, zonder samenwerking met anderen, is het van belang om duidelijk te maken wat maakt dat u vindt dat de leercultuur in uw mkb bedrijf kunt verbeteren zonder daarbij de samenwerking te zoeken met andere mkb-bedrijven. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen voor het solo oppakken van het project of wat maakt dat het nodig is om dit project solo op te pakken om de leercultuur in uw mkb bedrijf te verbeteren?

Een stichting of vereniging kan onder bepaalde voorwaarden als mkb-onderneming worden aangemerkt. Ook als die nog in oprichting is. Let wel, in de aanvraag moet duidelijk staan aangegeven welk type organisatie de aanvraag indient. Als subsidie wordt verleend, moet de aanvrager ingeschreven staan in het beroepsregister/handelsregister. Een onderwijsinstelling mag penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb-ondernemers.

Wat zijn innovatieve oplossingen?


Innovatieve oplossingen voor MKB Idee 2021 kunnen bestaan uit verschillende elementen. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het gebied van:
Duurzame inzetbaarheid van personeel;
Human Resource Management;
Soft skills (communicatieve vaardigheden, oplossingsgericht denken);
Hard skills (vakinhoudelijke kennis en vaardigheden);
Samenwerking in je bedrijfstak op het gebied van scholing;
Zorgen dat personeel bij je wil gaan werken.

Hieronder volgen voorbeelden van soorten projecten die in voorgaande jaren zijn toegekend:
Train de trainer programma’s;
Senior traint junior medewerker;
Inzet van nieuwe technologie zoals Virtual Reality voor begeleiding en training van medewerkers op
afstand;
Apps;
E-learningsmodules;
Opleidingsprogramma’s en traineepools;
Korte offline trainingen;
Kleine lesmodules van 2 x 20 minuten per week;
Ontwikkeltools- en methodes;
Vastleggen van kennis en ontwikkelen van een methode om die te kunnen overdragen;
Een competentiescan gevolgd door maatwerk
Platforms;
Kennissessies;
HR-scans;

Waaruit bestaat de MKB Idee 2021 aanvraag?


Uw MKB Idee aanvraag bestaat uit de omschrijving van een concreet en kernachtig idee of aanpak. Benoem goed wat het idee oplost voor uw bedrijf op, en hoe, met wie en wanneer u de voorgestelde oplossing gaat uitvoeren. Beschrijf daarbij ook de knelpunten uit uw bedrijfspraktijk in relatie tot de oplossing. De onderstaande stappen kunt u zetten om uw idee af te bakenen:

1.
Bepaal waarin u wilt investeren (de oplossing);
2.
Beschrijf uw belemmeringen om te investeren in scholing en ontwikkeling;
3.
Bedenk een plan om die belemmerigen weg te nemen;
4.
Voer het plan uit en investeer in de innovatieve oplossing(en).

Het projectplan moet inzichtelijk maken wat de actieve betrokkenheid van mkb-ondernemers in het project inhoudt. Geef ook aan wie de partners zijn en waarom u samenwerkt en wat de meerwaarde hiervan is voor de gezamenlijke leercultuur. Bijvoorbeeld door te beschrijven welke kennis en kunde partners meebrengen waardoor het project een goed project is.

Wat zijn belemmeringen?


Uw idee moet betrekking hebben op belemmeringen waar u als bedrijf mee te maken heeft. Eigenaarschap van het probleem is belangrijk. Voorbeelden van belemmeringen zijn:

Gevaar dat personeelsleden worden weggekocht;
U heeft geen idee hoe of waar te beginnen met scholing/ontwikkeling;
Door de waan van de dag en trends komt u er niet aan toe;
U kunt medewerkers niet tijdelijk missen (hoge werkdruk of personeeltekort);
Gebrek aan kennis om bijv. docenten op te leiden voor scholing van uw personeel;
Te weinig tijd of middelen om uw personeel op te laten leiden;
Geen goede aansluiting tussen onderwijs en wat u van medewerkers vraagt;
Onduidelijkheid over wat de scholing van personeel u oplevert;
Kennis over methodes voor bij- en omscholing ontbreekt;
De gewenste scholing bestaat nog niet of is niet goed te vinden.

De focus bij MKB Idee 2021 ligt op het mkb. Ondernemers moeten de belemmering in hun eigen bedrijf ervaren. Als een publiek-private onderwijsinstelling de opleiding beter wil laten aansluiten bij de behoeften van bedrijven, gaat het om een knelpunt bij een onderwijsinstelling, maar niet om een belemmering bij een specifiek bedrijf. Dat komt dus niet in aanmerking voor subsidie. Maar, als een onderneming belemmeringen ondervindt bij het zelf opleiden van docenten, bijvoorbeeld door een gebrek aan kennis, wordt dat wel gezien als belemmering voor de onderneming. Uw bedrijf kan dus wel ideeën indienen die grotere problemen oplossen.

Kan ik MKB Idee 2021 inzetten om als leverancier voor mijn klanten een product te ontwikkelen?


Als het gaat om bijvoorbeeld het ontwikkelen van onderwijsmiddelen voor andere bedrijven, zonder dat hiermee een knelpunt in uw eigen onderneming wordt opgelost, komt het project niet voor subsidie in aanmerking. Het is wel toegestaan om leveranciers in te schakelen om oplossingen voor uw eigen onderneming te helpen ontwikkelen of de oplossing later ook aan anderen te verkopen of vermarkten.

Welke projecten komen niet voor MKB Idee 2021 in aanmerking?


Wervingscampagnes. Dat zijn projecten die uitsluitend tot doel hebben nieuw personeel aan te trekken via
werving en selectiecampagnes.
Ontwikkelen van onderwijsmiddelen zonder dat er in het project knelpunten voor het mkb worden
opgelost of het personeel laten deelnemen aan regulier onderwijs of cursusaanbod.
Oplossen van knelpunten buiten de eigen onderneming(en) van de projectdeelnemers. Zoals tekorten aan
personeel voor onderwijs, bouw of technieksector. Met andere woorden projecten die uitsluitend en primair gericht zijn op macro economische knelpunten en niet op verbetering van de eigen leercultuur in de mkb ondernemingen van de aanvragers;
Reguliere lopende activiteiten of onderzoek. Het project mag pas starten op het moment dat u de
subsidieaanvraag heeft ingediend.

Hoe zorg ik dat mijn aanvraag hoog scoort?


Alle aanvragen concurreren met elkaar en hebben dezelfde kans. Ervaring leert wel dat er meer projecten worden ingediend dan er budget is. Verhoog dus uw kans en zorg dat het project zo goed mogelijk aan de rangschikkingscriteria voldoet.

Projecten moeten voldoende scoren op de onderstaande zaken:

1.
Bijdrage aan het doel van de regeling;
2.
Kwaliteit van het projectplan (concreet, consistent, haalbaar, etc.)
3.
Mate van vernieuwendheid voor de aanvrager(s);
4.
Mate van perspectief voor toepassing bij andere MKB-ondernemers (schaalbaarheid);
5.
Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen.

Wat zijn de subsidievoorwaarden?


Indien het een samenwerkingsverband betreft, moet een van de deelnemers penvoerder zijn;
Een onderwijsinstelling mag penvoerder zijn, mits het project in hoofdzaak wordt uitgevoerd door mkb’ers;
Aanvragen kan via een subsidiebureau. De uitvoerende partijen moeten deze intermediair wel machtigen
via een machtigingsformulier;
U mag met het project starten op de dag dat u uw aanvraag heeft ingediend. Uiteraard is dit voor eigen
rekening en risico, totdat de beslissing is om wel of niet subsidie toe te kunnen is genomen;
Een aanvrager mag meerdere aanvragen indienen. Van belang is dat de aanvrager over voldoende
capaciteit en know-how beschikt om meerdere projecten uit te voeren;
Omdat MKB Idee 2021 een beleidsexperiment is, mag een project mislukken. Wel moet u zich volledig
inspannen om het project te laten slagen.

Wat is het verschil tussen de SLIM-subsidie 2021 en MKB Idee 2021?


De SLIM-regeling en MKB Idee dragen beide bij aan het stimuleren van leren en ontwikkelen in het MKB. MKB Idee is een experimentele regeling die MKB-ondernemers uitdaagt om te komen met (innovatieve) oplossingen voor belemmeringen, die hen verhinderen te investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden. De SLIM-regeling biedt juist een structurele ondersteuning om een leerrijke werkomgeving te creëren waarin het up-to-date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is. De SLIM-regeling en het MKB!dee versterken elkaar ook: zo kunnen projecten die zijn gestart vanuit het MKB!dee verder worden gebracht en opgeschaald met behulp van de SLIM-regeling.

Kunt u voor mij de subsidieaanvraag MKB Idee 2021 verzorgen?


P&O Support denkt graag met u mee over de geschiktheid van uw idee voor MKB Idee 2021. Als het idee geschikt is, helpen we u om een goed projectplan op te stellen. We verzorgen het gehele aanvraagtraject. Dat is mogelijk op basis van “no cure no pay”. Er zijn dan alleen kosten als u daadwerkelijk een subsidietoekenning ontvangt. U loopt daardoor geen risico. Tijdens het aanvraagproces zijn wij de contactpersoon richting de subsidieverstrekker, ook bij vragen. U hebt dus nergens omkijken naar.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de eerstvolgende stap


Onze medewerkers controleren eerst geheel vrijblijvend of uw onderneming in aanmerking komt voor subsidie. Dit is een gratis service. Maak daar dus gerust gebruik van. Bel hiervoor 0345-727400 of vul het contactformulier in. Wij nemen dan snel contact met u op.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden