Prinsjesdag 2021

Op Prinsjesdag heeft de regering traditiegetrouw de Rijksbegroting, de fiscale maatregelen en de kabinetsplannen voor het volgende jaar gepresenteerd. In dit artikel leest u wat voor HR de belangrijke onderwerpen zijn in de Miljoenennota 2022, het Belastingplan 2022 en de begroting van SZW.

Verkleinen verschillen vaste en flexibele arbeid


Grote arbeidsrechtelijke wetswijzigingen blijven dit jaar uit vanwege de demissionaire status van het kabinet. De verschillen tussen vaste en flexibele werknemers en zelfstandigen zijn al verkleind met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Het kabinet benadrukt dat de verschillen nog verder verkleind dienen te worden.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandingen
In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over de invoering van een verplichte publieke verzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Het kabinet zal onderzoeken hoe deze publieke verzekering op een uitvoerbare, betaalbare en uitlegbare wijze kan worden ingericht.

Versobering zelfstandigenaftrek


Het kabinet versobert de zelfstandigenaftrek om het fiscale verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek met € 250 per jaar verlaagd. Vanaf 2021 wordt deze afbouw met € 110 per jaar versneld. In 2022 wordt de zelfstandigenaftrek met in totaal € 360 verlaagd naar € 6.310. Hier staat een verhoging van de arbeidskorting tegenover, waarmee (meer) werken lonender wordt.

Pensioen voor zelfstandigen


Voor het nieuwe pensioenstelsel wordt experimenteerwetgeving uitgewerkt om pensioenfondsen en verzekeraars de ruimte te geven nieuwe producten te ontwikkelen voor zelfstandigen. Ook wordt de fiscale behandeling van de tweede en derde pijler gestroomlijnd. Daarbij blijft pensioensparen vrijwillig voor zelfstandigen, in tegenstelling tot de verplichte regelingen voor veel werknemers.

Invoering STAP-budget in 2022


Bij gedwongen ontslagen wisselen mensen relatief vaak niet alleen van baan maar ook van beroep. Het kabinet wil ervoor zorgen dat bij een baanwissel meer gekeken wordt naar de vaardigheden die werknemers bezitten dan naar de taken die zij hebben uitgevoerd. Het kabinet zet in op het (om)scholen van mensen, om hen zo veel mogelijk in staat te stellen zich aan te passen aan een veranderende arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder andere door de SLIM-subsidie beschikbaar te stellen. Vanaf 2022 wordt dit gedaan met het STAP-budget. Het kabinet stelt hiervoor ruim 9000 miljoen beschikbaar.

Compensatie transitievergoeding bedrijfsbeëindiging bij ziekte op zijn vroegst medio 2022


Per 2021 hebben kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Het was de bedoeling dat kleine werkgevers per 1 januari 2021 ook compensatie zouden kunnen aanvragen voor de transitievergoeding vanwege bedrijfsbeëindiging door hun ziekte. Omdat nog geen passende oplossing voor de uitvoering is gevonden, is de invoering van deze mogelijkheid echter uitgesteld.

Verruiming ouderschapsverlof


Het kabinet voert vanaf 1 augustus 2022 het gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in, waarmee het voor werknemers makkelijker wordt om arbeid en zorg te combineren. Ouders kunnen momenteel 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Ouders krijgen straks van UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon.

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding


Het kabinet introduceert een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van bepaalde thuiswerkkosten, zoals kosten van water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Voorgesteld wordt om voor de hoogte van de vergoeding aan te sluiten bij een vast forfaitair bedrag van maximaal € 2 per thuiswerkdag.

Reiskosten vergoeden bij thuiswerken


Voor eenzelfde werkdag kan niet tegelijkertijd de vrijstelling voor een thuiswerkkostenvergoeding als de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer naar de vaste werkplek van toepassing zijn. Ook als een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek werkt, kan dus maar een van de vrijstellingen worden toegepast. In dat geval moet de werkgever kiezen of hij de gerichte vrijstelling voor de thuiswerkkostenvergoeding, of de gerichte vrijstelling voor reiskosten voor het woon-werkverkeer toepast.

Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling


Naast de vrijstelling van de thuiswerkvergoeding, bevat het wetsvoorstel Belastingplan 2022 ook het voornemen om de vrije ruimte in de werkkostenregeling te verhogen in verband met de COVID-19 steunpakketten. In 2021 bedraagt de vrije ruimte van de WKR zodoende 3% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000 plus 1,18% van het restant van die loonsom.

Herzieningssituatie 30% overwerk in 2022 weer van kracht


Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans betaalt u als werkgever sinds 1 januari 2020:
• een lage WW-premie voor schriftelijk vastgelegde contracten voor onbepaalde tijd; en
• een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Het lage tarief wordt voor 2022 geraamd op 2,20 procent en het hoge tarief op 7,20 procent. Het (gewogen) gemiddelde van de AWf-werkgeverspremie bedraagt dan 3,45 procent. Definitieve vaststelling van de AWfpremie vindt plaats in oktober. Hierbij geldt dat u met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Aof-premie gedifferentieerd per 1 januari 2022


De Aof-premie wordt per 1 januari 2022 gediffe¬rentieerd. Kleine werkgevers zullen hierdoor minder Aof-premie betalen. Hiermee komt het kabinet hen tegemoet in het betalen van de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. De Aof-premie is (voorlopig) vastgesteld op gemiddeld 6,76 procent.

Premie Werkhervattingskas (Whk)


De premie voor de Werkhervattingskas (Whk), waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door UWV voor 2022 vastgesteld op gemiddeld 1,52 procent.

Arbeidskorting langzamer afbouwen


In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld de arbeidskorting langzamer af te bouwen. Daarmee wordt het verschil tussen een- en twee verdieners verkleind. Als onderdeel van een pakket aan koopkrachtmaatregelen wordt het afbouwpercentage van de arbeidskorting verlaagd van 6% naar 5,86%. Dit kost met ingang van 2022 € 100 miljoen.

Verlaging inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)


De regering stelt voor om het maximumbedrag van de IACK per 2022 te verlagen met € 395. Deze maatregel moet de uitgaven die voortvloeien uit het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof gedeeltelijk dekken. Het maximumbedrag van de IACK wordt naast de per 1 januari 2022 voorgestelde verlaging op grond van het Belastingplan 2021 per 1 januari 2022 verhoogd met € 77. Per saldo is voor 2022 sprake van een beleidsmatige verlaging van het maximumbedrag van de IACK van € 318.

Bijtelling voor elektrische auto’s naar 16%, cap naar 35.000 euro


In het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld om de camp in de bijtelling vanaf 2022 in twee stappen te verlagen.

Gebruikelijkloonregeling voor start-ups één jaar verlengd


De gebruikelijkloonregling voor innovatie start-ups wordt met een jaar verlengd, tot 1 januari 2023.

Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen


In het wetsvoorstel Belastingplan 2022 is ook een vrijstelling opgenomen voor de subsidie vaste lasten en de subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen.

Gunstigere fiscale behandeling aandelenoptierechten verstrekken als loon


Het wetsvoorstel met de Wet fiscale regeling aandelenoptierechten voor om de fiscale regeling voor aandelenoptierechten te wijzigen, waardoor het aantrekkelijker wordt om aandelenoptierechten als loon te verstrekken.

Pas vanaf 1 oktober 2022 belasting schuld betalen


Het kabinet heeft besloten om ondernemers de gelegenheid te geven om pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met het aflossen van opgebouwde belastingschulden, met een aflossingstermijn van maximaal vijf jaren.

Coronasteunpakketten niet verlengd


Het coronasteunpakket zal niet worden verlengd voor het vierde kwartaal van 2021 en daarna. Om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderende blijven er wel ondersteunende regelingen van kracht.

Medisch advies bedrijfsarts leidend?


Het wetsvoorstel is op 1 oktober 2020 ingediend waarmee het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de toets op de re-integratie-inspanningen door UWV. Op zijn vroegst zal de invoering hiervan zijn per 1 juli 2022.

Meer weten over de belangrijke onderwerpen op het gebied van de HR? Neem gerust contact op met P&O Support, zodat wij u meer informatie hierover kunnen geven.

Bron: Xpert