Wat is de ketenregeling?

De ketenregeling is een regeling die voorkomt dat een werknemer eindeloos in onzekerheid leeft over het al dan niet voortbestaan van zijn dienstverband. Uitgangspunt is dat met een werknemer een beperkte reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten mag worden overeengekomen, maar die reeks is niet eindeloos. In art. 7:668a lid 1 BW is daarom bepaald dat voor een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten twee maxima gelden; een maximum aantal en een maximale duur.

Maximum aantal


Er is sprake van een reeks tijdelijke arbeidsovereenkomsten als tussen twee tijdelijke contracten geen contractloze periode (tussenpoos) van meer dan zes maanden heeft gezeten. In een reeks van tijdelijke arbeidsovereenkomsten mogen maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar worden overeengekomen. Als in de reeks toch een vierde tijdelijk contract met de werknemer wordt overeengekomen, geldt dat contract automatisch (van rechtswege) als een contract voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen na een reeks van drie tijdelijke contracten dus geen vierde tijdelijk contract overeenkomen (tenzij tussen het einde van het derde en het begin van het vierde contract langer dan zes maanden is verstreken), want dat is dan automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

Maximale duur


De totale duur van een reeks tijdelijke contracten mag de maximale duur van 36 maanden niet overschrijden. Tussenpozen van 6 maanden of minder tellen mee bij de berekening van die duur. Ook hiervoor geldt dat de reeks (de keten) wordt doorbroken na een contractloze periode van meer dan zes maanden. Daarna begint de telling van de totale duur (en van het totale aantal) dus weer opnieuw.

Belangrijk! Goed tellen


Voordat een nieuw tijdelijk contract aan een werknemer wordt aangeboden, is het belangrijk om goed te tellen:
hoeveel tijdelijke contracten de werknemer er inmiddels op heeft zitten; en
hoeveel maanden het totaal van die tijdelijke contracten inclusief tussenpozen van zes maanden of korter
heeft geduurd.
Als een werkgever de keten niet goed in de gaten houdt, kan het zomaar zo zijn dat het volgende tijdelijke contract direct of tijdens de looptijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd wordt.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden