Wat moet er vermeld worden in een arbeidsovereenkomst?

Sommige arbeidsovereenkomsten bestaan slechts uit één pagina, waarbij alleen de belangrijkste bepalingen zijn opgenomen. Dat maakt het wellicht makkelijker leesbaar en begrijpelijker voor de werknemer. Daarnaast ziet het er vaak mooi uit qua vormgeving. Maar hoe verhoudt zich dat tot de verplichting van de werkgever om duidelijkheid te geven over de arbeidsvoorwaarden?

Informatieverplichting werkgever


In artikel 7:655 BW staat dat de werkgever de werknemer schriftelijk informatie moet geven over de arbeidsvoorwaarden. Dit zijn de volgende zaken:

De naam en woonplaats van beide partijen;
De plaats waar de arbeid wordt verricht;
De functie van de werknemer;
De datum van indiensttreding;
De duur van het dienstverband bij een contract voor bepaalde tijd;
De geldende opzegtermijn;
De aanspraak op vakantie of de wijze van berekening daarvan;
Het loon en de termijn van uitbetaling;
De gebruikelijke arbeidsduur;
Of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
Of en zo ja, welke cao van toepassing is;
Of er sprake is van een uitzendovereenkomst.

Richtlijn transparante arbeidsvoorwaarden


Vanaf 1 augustus 2022 wordt de lijst verder uitgebreid. Dit is op basis van de Europese Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit dient ook bij bestaande arbeidsovereenkomsten toegevoegd te worden. Hieronder staat de extra informatie die onder andere wordt verstrekt.

Ander onbetaald verlof waarop de werknemer recht heeft, of de wijze van berekening van die aanspraken;
De procedure die de werkgever en de werknemer in acht moeten nemen wanneer de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, inclusief vereisten en opzegtermijnen;
Wanneer de tijdstippen waarop de arbeid door de werknemer moet worden verricht
-
geheel of grotendeels voorspelbaar zijn: de duur van de normale arbeidstijd en regelingen in verband met
overwerk en het loon daarvoor en alle regelingen over het wisselen van diensten; of
-
geheel of grotendeels onvoorspelbaar zijn: dat de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht
variabel zijn, het aantal gewaarborgde betaalde uren en het loon voor arbeid verricht boven op die gewaarborgde uren; en de dagen en uren waarop de werknemer kan worden verplicht om arbeid te verrichten.
Bij een uitzendovereenkomst: wie de inlener is, zodra dat bekend is;
De duur en voorwaarden van de proeftijd;
Het duur de werkgever geboden recht op scholing;
De identiteit van de socialezekerheidsinstellingen die de sociale bijdragen in het kader van de
arbeidsrelatie ontvangen en bescherming op het gebied van sociale zekerheid aangeboden door de werkgever.

In de toekomst zal de verplichte informatie in de arbeidsovereenkomst verder toenemen. Hierdoor is het niet mogelijk om dit op slechts één pagina te zetten. Of er dient een deel te worden opgenomen in een personeelshandboek of een ander document bij de arbeidsovereenkomst.

Bron: Valegis