Wetswijzigingen vanaf juli 2021

Vanaf 1 juli treden er weer nieuwe wetswijzingen in werking. Hieronder zijn de wetswijzigingen die we in het tweede kwartaal van 2021 kunnen verwachten toegelicht.

Minimumloon gaat omhoog


Per 1 juli 2021 gaat het minimumloon omhoog. Het minimumloon per uur is afhankelijk van het aantal uren dat bij een fulltime dienstverband gewerkt wordt.

Aanbod vaste arbeidsomvang


Op 1 januari 2020 is de regel in werking getreden dat werkgevers aan hun oproepkrachten die een jaar voor ze hebben gewerkt een vaste arbeidsomvang moeten aanbieden. Deze nieuwe wetsregel bleek in de praktijk toch niet zo duidelijk.

Op 1 juli 2021 wordt de regeling zodanig aangepast dat:


-
de werknemer het aanbod vaste arbeidsomvang van de werkgever binnen een maand moet accepteren;
-
de vaste arbeidsomvang, als de werknemer het aanbod heeft aanvaard, uiterlijk ingaat op de eerste dag
van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst (dus uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd). Eerder mag ook, maar later niet (meer).

Advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets


Bij de toets op de re-integratie-inspanningen geeft de bedrijfsarts een advies over de belastbaarheid van de werknemer. Het streven was om op 1 september 2021 de wet in werking te laten treden die dit advies leidend maakt. Of de streefdatum gehaald gaat worden is zeer de vraag.

Bij de aanvraag van een WIA-uitkering door de werknemer moet de werkgever het re-integratieverslag (RIV) overleggen. Daarin staat alles wat tijdens de ziekte van de werknemer is ondernomen qua re-integratie-inspanningen door werkgever en door de werknemer. De bedoeling is dat met ingang van 1 september 2021 niet langer de verzekeringsarts het advies van de bedrijfsarts beoordeelt. De bedoeling is dat het advies van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer per 1 september 2021 leidend is bij de RIV-toets door UWV. Dit moet de werkgever meer zekerheid geven. UWV kan geen loonsancties meer opleggen omdat UWV het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer.

Wet werken waar je wilt


Dit initiatiefwetsvoorstel is bedoeld om ervoor te zorgen dat werknemers meer vrijheid krijgen in hoe zij de balans tussen het werken op werklocatie en het werken thuis willen organiseren. De Wet flexibel werken (Wfw) moet daarvoor wat de initiatiefnemers betreft worden gewijzigd. De wijziging moet zodanig zijn dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Dat houdt in dat de werkgever zo’n verzoek alleen kan weigeren als hij daarbij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft. Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. De initiatiefnemers willen de wetswijziging graag zo snel mogelijk in werking laten treden.

Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming
Dit besluit is op 1 januari 2021 deels in werking getreden. Hierdoor kunnen kleine ondernemers (< 25 medewerkers) die hun pensioendatum (bijna) hebben bereikt, of de erven van een kleine onderneming die het bedrijf willen beëindigen bij UWV compensatie van de door hen betaalde transitievergoeding aanvragen. Hoewel de regeling ook bedoeld is voor werkgevers met een klein bedrijf die te ziek zijn om hun bedrijf voort te zetten, is de uitvoering hiervan door UWV een probleem. Tot op heden is nog steeds niet bekend wanneer de regeling ook ten aanzien van zieke werkgevers gaat gelden.

Coronasteun


De coronanoodsteun aan bedrijven wordt per 1 juli 2021 met nog eens drie maanden verlengd. Ook wordt de betaaltermijn voor belasting- en andere schulden aan de overheid nogmaals opgerekt.

TVL en NOW


Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het derde kwartaal door te zetten, met een paar aanpassingen:
-
Bedrijven hebben vanaf het tweede kwartaal de keuze tussen twee referentieperioden voor de TVL.
-
Het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL gaat voor het tweede kwartaal naar 1.200.000,-.
-
In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

Tozo en TONK


Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) worden in het derde kwartaal van 2021 verlengd, met een paar aanpassingen:
-
De terugbetaling van de Tozo-lening voor bedrijfskapitaal is met een half jaar naar achter geschoven, naar
1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht.
-
De looptijd van de lening is aangepast, van 42 naar 60 maanden.
-
De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de
bekendheid en het bereik te vergroten.
Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen om de schuldenlast van bedrijven te verlichten en om hun financiële positie te verbeteren.

Samenloop NOW/TVL


De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW.

Belastingmaatregelen


Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen. Zij hebben daar 5 jaar de tijd voor.
Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

De betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Met de uitvoeringsorganisaties zijn afspraken gemaakt over coulante regels voor terugbetalen van te veel ontvangen overheidssteun. Daarbij bieden ze zoveel mogelijk individueel maatwerk.

Time Out Arrangement (TOA)


De Wet homologatie onderhands akkoord  biedt sinds 1 januari 2021 meer mogelijkheden om tot een akkoord met schuldeisers te komen. In aanvulling daarop stelt het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Dit TOA-krediet moet het voor bedrijven mogelijk maken om na de crisis de draad weer op te pakken.
Kredietgarantieregelingen
De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits worden verlengd tot en met 31 december 2021.

Garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten


De garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten wordt na 30 juni 2021 niet verlengd.

Steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie


Het steunpakket voor cultuur en de creatieve industrie wordt in het derde kwartaal van 2021 voortgezet.

Steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw


De steunmaatregelen voor de sport en de land- en tuinbouw zullen in principe met één kwartaal worden verlengd.

Steun voor dierentuinen


Dierentuinen krijgen financiële steun om de doorlopende kosten, bijvoorbeeld voor de verzorging van de dieren, in de periode waarin zij in het tweede kwartaal van 2021 nog gesloten waren te kunnen betalen.
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden