Maakt u gebruik van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud?

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiƫle omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. Bij een omzetdaling van ten minste 20% ontvangt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling.

Belangrijk is om de verplichte melding niet te vergeten!


Aan wie moet u dit melden?


Aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. En als die er niet zijn: aan de medewerkers rechtstreeks.

Vanwaar deze plicht?


Door te melden dat gebruik wordt gemaakt van de NOW laat de werkgeven aan het personeel zien dat hij loon wil doorbetalen en ontslag wil voorkomen.

Daarnaast geeft de minister aan dat de melding ook de mogelijkheid biedt om in overleg met werknemers te bekijken welke andere maatregelen nodig zijn om deze periode te overbruggen.

Wanneer dient u dit te melden?


De plicht geldt vanaf het moment dat het UWV het voorschot verstrekt. Maar u mag dit ook eerder al melden aan uw werknemers. U hoeft dus niet te wachten tot de definitieve vaststelling van de subsidie.

Wat moet u melden?


Dat is niet aangegeven. U bepaalt zelf hoe ver u gaat in uw informatie. Download de voorbeeld brief informeren werknemers. Deze kunt u gebruiken om naar uw medewerkers te sturen.

Wat kunt u met de OR delen?


Zaken die u kunt delen zijn het verwachte omzetverlies, de loonsom januari 2020, welke driemaandsperiode het betreft en hoe u zich inspant om de lonen door te betalen en ontslag te voorkomen.

Wanneer wordt gecontroleerd of de melding is gedaan?


Bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

Wat als het niet is gedaan?


Dan kan het UWV de subsidie afwijzen en het voorschot terugvorderen.

Het is dus van belang dat melding maakt bij uw medewerkers, anders kan het UWV de subsidie afwijzen en het voorschot terugvorderen. Wel doen dus!