Wat als een werknemer niet wil meewerken aan zijn re-integratie

De wet biedt u als werkgever verschillende mogelijkheden om de werknemer ertoe te bewegen mee te werken aan zijn re-integratie. Het UWV verwacht immers van een werkgever dat hij zijn zieke werknemer dwingt om mee te werken aan zijn re-integratie en de wet geeft daarvoor verschillende middelen.

Opschorting loonbetaling bij niet nakomen controlevoorschriften (bij re-integratie)


Dit is mogelijk indien de werknemer controlevoorschriften niet nakomt die binnen de organisatie gelden. Zoals bijvoorbeeld de werknemer weigert op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Hierbij dient u als werkgever eerst de werknemers schriftelijk te waarschuwen dat hij op het eerstvolgende spreekuur moet verschijnen en dat zijn loon wordt opgeschorst wanneer hij dat niet doet. Er zijn diverse stappen die u als werkgever hiervoor moet doorlopen hierbij kan P&O Support u ondersteunen. Een stap bevat het sturen van de waarschuwingsbrief, hier kunt u een voorbeelddocument downloaden.

Werknemer komt controlevoorschriften alsnog niet na


Vaak is het opschorten van de loonbetaling genoeg om te zorgen dat de werknemer alsnog de controlevoorschriften na komt. Als de werknemer alsnog de controlevoorschriften nakomt en als daaruit blijkt dat hij inderdaad arbeidsongeschikt is, dan moet u het loon van de werknemer vanaf de eerste dag van de opschorting dus met terugwerkende kracht – alsnog aan hem uitbetalen.

Maatregelen bij weigering om werk te hervatten na hersteldverklaring


Als de bedrijfsarts de werknemer arbeidsgeschikt verklaart en de werknemer weigert zijn werkzaamheden te hervatten, dan moet u hem schriftelijk waarschuwen dat hij zijn werkzaamheden moet hervatten. Hierbij een voorbeelddocument die gebruikt kan worden.

Staking loonbetaling bij niet meewerken aan re-integratie


Als een werknemer:
geen gevolg geeft aan redelijke voorschriften van zijn werkgever of van een door hem aangewezen
deskundige, of
als hij niet meewerkt aan maatregelen die hem in staat stellen (aangepast) werk te verrichten, of
als hij niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, of
geen passende arbeid wil verrichten,
dan komt hij zijn re-integratieverplichting niet na.

Als de werknemer zijn re-integratieverplichtingen zonder deugdelijke grond niet nakomt, dan moet u de werknemer schriftelijk laten weten dat hij zijn verplichtingen moet nakomen. Ook moet u hem laten weten dat u de loonbetaling stopzet als hij blijft weigeren. Dit document kunt u gebruiken als de werknemer er niet (in voldoende mate) alles aan doet om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen.

Bron: XpertHR
© 2024 P&O Support  - Disclaimer - Privacyverklaring - Algemene voorwaarden